02h15 - 02h16   
                                                                                                    

ANGGUN - La neige au sahara